Stadgar

Stadgar för  Tango Abuela Bildad: 2012

 

Allmänna bestämmelser

 

1 §                   Ändamål

Föreningens fullständiga namn Tango Abuela

Föreningen har som ändamål att bedriva och främja spridningen av argentinsk tango i Falun/Borlänge med omnejd. Föreningen är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall arbeta för att samla tangointresserade oavsett klubbtillhörighet eller tangoskola.  Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

 

 

2 §                   Säte samt organisationsnummer

Föreningen har sin hemort/säte i Falu kommun

Föreningens organisationsnummer 802464-7490

 

3 §                   Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

4 §                   Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 §                   Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig (t.ex. ordf.  och kassör).

 

6 §                   Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

 

7 §                   Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

8 §                 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 §                   Upplösning av föreningen

 För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas och tillfalla annan lokal tangoverksamhet som medlemsmöte beslutar, alternativt aktuellt projekt inom radiohjälpen och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Dalarnas Folkrörelsearkiv.

  

Föreningens medlemmar

 

10 §                 Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

 

Behandling av personuppgifter

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

11 §                                     Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 januari får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 §                                     Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

 

13 §                                    Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 •     har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 •     har rätt till information om föreningens angelägenheter. För att underlätta  styrelsens arbete behöver informationen endast lämnas via e-post.
 •     skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 •     har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 •     skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
 •     godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

 

 

 

Valberedning

 

14 §                 Sammansättning, åligganden                                  

Valberedningen består av 1-3 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Föreningens medlemmar kan under året nominera personer till de olika posterna, och valberedningens uppgift är att gå igenom och sammanställa dessa nomineringar.

 

 

 

 

Revision

 

15 §                 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses en revisorer och en suppleanter. Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

Styrelsen

 

16 §                 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, kassör samt 3 – 5 övriga ledamöter Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

17 §                                     Konstituerande möte

Styrelsens skall ganska snart efter årsmötet hålla ett protokolljusterat konstituerande möte. Där skall vice ordförande, sekreterare, och övriga befattningshavare som behövs väljas. Ur protokollet skall tydligt framgå vilka som är föreningens firmatecknare, se vad som sägs i 5 §.

 

 

 

 

 

 

18 §                                     Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 •               tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 •               verkställa av årsmötet fattade beslut
 •               planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 •               ansvara för och förvalta föreningens medel
 •               tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
 •               förbereda årsmöte

 

19 §                                     Ansvarsområden

 

Ordföranden skall

 •               leda föreningens och styrelsens arbete samt tillse att fattade beslut verkställs
 •               förbereda och kalla till styrelses sammanträden
 •               tillse att styrelsen i god tid förbereder och sammanställer behövliga handlingar   till årsmötet

 

 

 

 

 

Kassören skall

 •               förvalta föreningens medel
 •               verkställa in och utbetalningar
 •               föra kassabok över föreningens räkenskaper
 •               arkivera de ekonomiska handlingarna på ett organiserat och åskådligt sätt
 •               tillse och avge ekonomisk rapport vid styrelsemöten
 •               årligen upprätta balans och resultaträkning
 •               sköta föreningens medlemsregister

 

Sekreteraren skall

 •               föra protokoll vid sammanträden
 •               tillse att föreningens protokoll justeras av vald justerare
 •               diarieföra och arkivera sammanträdesprotokoll och årsmötesprotokoll

 

  

 

20 §                                     Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsemötets  ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av sekreteraren.  Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 

 

Årsmöte och extra Årsmöte

 

21 §                                     Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna via e-post. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

22 §                                     Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

23 §                                     Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

24 §                                     Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

 

25 §                                     Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

26 §                                     Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

 

Årsmötet

 

 

27 §                 Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1.       Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3.       Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5.       Fastställande av dagordning.
 6.       a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 10.       Fastställande av medlemsavgifter.
 11.   Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 12.   Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 13.   Val av styrelse

Styrelseledamöter väljes växelvis på två år.

Ordförande och hälften av antalet ledamöter väljes det ena året, och kassör och övriga ledamöter det följande året. 

 1. a)       föreningens ordförande, alternativt föreningens kassör för en tid av två år.
 2. b)      hälften av antalet ledamöter väljs växelvis (2–3 ledamöter) för en tid av två år.
 3. c)       revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 4. d) ledamöter (1–3 ledamöter) i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.

 

 

13           Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

 

 

 

 

 

28 §                                     Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 20 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet via e-post. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.

 

 

Stadgar för Tango Abuela. Rekonstruerade och beslutade på årsmötet 2022-03-10