Stadgar

§1 Namn

Föreningens namn är: Tango Abuela

§2 Syfte

Tango Abuela skall verka för att främja och sprida argentinsk tango i Falun med omnejd.

Tango Abuela är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall arbeta för att samla tangointresserade oavsett klubbtillhörighet eller tangoskola.

Föreningen skall i all sin verksamhet genomsyras av en anda av demokrati, öppenhet, solidaritet och kamratskap. Detta innebär att alla våra medlemmar har ett gemensamt ansvar för att alla skall känna sig välkomna på våra evenemang.

§3 Mål

Att arrangera minst ett evenemang per år.

Att skapa goda förutsättningar för tangodansares utveckling genom att till exempel arrangera milongor, praktikor, kurser, workshops, läger eller liknande.

Att stödja andra tangoarrangemang i regionen.

§4 Medlemskap

Envar som stöder föreningens syften samt godtar föreningens stadgar och betalar medlemsavgift erhåller medlemskap i föreningen. Medlemskapet upphör om medlem begär utträde eller om medlemsavgiften ej betalats.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt visat sig olämplig kan uteslutas av styrelsen. Beslut om återinträde för medlem som en gång uteslutits ur föreningen fattas likaledes av styrelsen.

§5 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för föreningens medlemmar, dock ej styrelsemöten.

Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. För att underlätta styrelsens arbete behöver informationen endast lämnas via e-post.

Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

§6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att se till att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; verkställa beslut som fattas av årsmötet; ansvara för och förvalta föreningens medel; samt förbereda årsmöten och medlemsmöten.

§7 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst ordförande, kassör och en vice ordförande som även fungerar som sekreterare. Ytterligare två ledamöter kan väljas att ingå i styrelsen. Samtliga väljs av årsmötet för en mandatperiod på ett år.

§8 Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst tre ordinarie styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig om ordförande och samtliga övriga ledamöter kallats till sammanträdet senast tre dagar i förväg och minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen får även kalla enskild person som adjungerad ledamot, men denna äger ej rösträtt, endast yttrande- och förslagsrätt.

Vid sammanträdena skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. Medlem kan begära att se protokollen om så önskas.

§9 Ansvarsområden

Ordföranden skall

• leda föreningens och styrelsens arbete samt tillse att fattade beslut verkställs

• förbereda och kalla till styrelsens sammanträden

• tillsammans med sekreteraren förbereda årsmötet

• vilket inkluderar att sammanställa en verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Sekreteraren skall

• föra protokoll vid sammanträden

• skicka ut kallelser till möten

• sköta föreningens medlemsregister

• tillsammans med ordföranden förbereda årsmötet

• vilket inkluderar att sammanställa en verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Kassören skall

• förvalta föreningens medel

• verkställa in- och utbetalningar

• tillse att medlemmarna betalar in den av årsmötet fastställda medlemsavgiften

• tillse att föreningen söker de bidrag som finns att få

• svara för föreningens bokföring, vilket innebär att föra kassabok över föreningens räkenskaper

• årligen upprätta balans- och resultaträkning

Vid behov och efter styrelsebeslut

– kan dessa arbetsområden delegeras till annan styrelseledamot

– kan de uppgifter som faller under sekreterarens och kassörens ansvar även delegeras till annan medlem i föreningen, av föreningen anställd person eller annan samarbetspartner

§10 Ordförandens avgång

Vid händelse av ordförandens avgång under mandatperioden träder vice ordförande in som ny ordförande fram till mandatperiodens slut.

§11 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör enskilt.

§12 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och med 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år.

§13 Revision

En revisor och en revisorsuppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år. De får ej ingå i styrelsen. Revisorerna får ej heller ha nära relationer till ordförande eller kassör. Revisorernas uppgift är att fortlöpande granska föreningens bokföring och ekonomi samt styrelsens verksamhet. Styrelsen skall på begäran tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorn önskar ta del av. När det gäller revision av det senaste räkenskapsåret skall ovanstående material tillhandahållas revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§14 Valberedning

Minst två personer väljs till valberedning för en tid av ett år. De får ej ingå i styrelsen. Deras uppgift är att under året leta upp nya kandidater till styrelseposterna, revisorsposterna samt valberedningen, inför nästa års årsmöte. Föreningens medlemmar kan under året nominera personer till de olika posterna, och valberedningens uppgift är att gå igenom och sammanställa dessa nomineringar. Valberedningen skall sedan överlämna sitt förslag till styrelsen senast en månad före årsmötet.

§15 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsemedlemmarna äger ej rösträtt i fråga om beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmöte hålls i mars månad med början år 2013. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmöte skall via e-post översändas till samtliga medlemmar senast en månad innan årsmöte. Styrelsen skall hålla revisionshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Motioner, förslag, till årsmötet kan väckas av styrelsen eller inlämnas av medlem i föreningen. Motioner, förslag, ska inlämnas senast innan januari månads utgång.

Vid årsmöte förekommer följande ärenden:

1. Öppnande av mötet.

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.

4. Fastställande av dagordningen.

5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.

6. Val av två protokolljusterare som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.

11. Val av

– föreningens tillika styrelsens ordförande

– sekreterare, kassör, vice ordförande och ledamot

– en revisor samt revisorsuppleant

– valberedning

12. Behandling av motioner, förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast innan januari månads utgång.

14. Mötets avslutande

§16 Extra årsmöte

Extra årsmöte med fyllnadsval kan utlysas av styrelsen om minst tre personer ur styrelsen, eller om både ordförande och vice ordförande avgår före mandatperiodens slut. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till extra årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast en månad innan mötet.

Motioner, förslag, kan inte behandlas vid ett extra årsmöte.

§17 Medlemsmöte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till medlemsmöte. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till medlemsmöte om revisorerna finner att styrelsen begått sådant fel eller försumlighet som kräver att föreningens medlemmar informeras.

Medlemsmöte skall också utlysas om minst en tredjedel av föreningens medlemmar ställer sig bakom en begäran som inlämnas till styrelsen. Orsaken till begäran ska redovisas och sedan även framgå i kallelsen. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelsen jämte dagordning för medlemsmöte översändes till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid medlemsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

§18 Rösträtt

Endast medlem i föreningen har rösträtt på årsmöte och medlemsmöte. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på någon annan. Årsmöten och medlemsmöten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

§19 Beslut och omröstning

Med undantag för frågor gällande stadgar och föreningens upplösning avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning skall ske öppet om inte medlem begär sluten omröstning med valsedel. Vid omröstning kring fler än två alternativ ställs förslagen mot varandra så att slutligen endast två alternativ kvarstår.

§20 Stadgefrågor och upplösning av föreningen

Endast årsmöte får ändra dessa stadgar och då krävs minst tre fjärdedelars majoritet.

Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För upplösning krävs att förslaget vid varje möte får stöd av minst tre fjärdedelar av antalet närvarande medlemmar.

Då föreningen upplöses skall dess egendomar tillfalla annan lokal tangoverksamhet som medlemsmöte beslutar alternativt aktuellt projekt inom radiohjälpen.